Thông tư này quy định về phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời mái nhà và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Hợp đồng mua bán điện mẫu).

Nguồn Cục Điện Lực Và Năng Lượng Tái Tạo 12-09-2017

Yêu cầu tư vấn báo giá điện mặt trời: https://vuphong.vn/ho-gia-dinh/yeu-cau-bao-gia/

Tham khảo thêm Nguyên Lý Hoạt Động Điện Mặt Trời Hòa Lưới tại đây